Mat och Klimat

Foto: Jochen Bückers, Unsplash

Brittisk välgörenhetsorganisation gör om betesmark till skog

Den brittiska natur- och kulturskyddsorganisationen National Trust har beslutat att konvertera 18,000 hektar betesmark till naturlig skogsmark som ett sätt att bekämpa den eskalerande klimatkrisen. Fram till 2030 ska organisationen plantera 20 miljoner träd i England, Wales och Nordirland. Den nya skogsmarken beräknas suga upp 300 000 ton koldioxid ur atmosfären varje år, och bidra till ökad biologisk mångfald enligt organisationen.  

Firar 125 år

National Trust är en anrik välgörenhetsorganisation som i 125 år verkat för skyddet av värdefulla kultur- och naturmiljöer i Storbritannien. Med sina 6 miljoner betalande medlemmar är det en av de största organisationerna i sitt slag i Europa, och den absolut största i landet. I sin ägo har de allt från storslagna herrgårdar och slott till odlingsmarker och skogsmark med höga naturvärden. 

I samband med att organisationen fyller 125 år presenterar The National Trust en rad olika förslag för att bli klimatneutrala inom 10 år. De ska bland annat investera i förnybar energi, minska klimatavtrycket internt och restaurera kollagrande våtmarker.

Men den absolut största satsningen innefattar planteringen av 20 miljoner nya träd på mark som idag används för betande kor och får. Det är inte en fråga om rena trädplantager och monokulturer; den nya skogsmarken kommer att utvecklas med tiden genom naturlig fröspridning och tanken är att den ska bli ett hem för en mångfald av olika växt- och djurarter. “Naturlig” är nyckelordet för den planerade skogsmarken, en satsning som beräknas kosta uppåt en miljard kronor (£90m-100m).

– Som Europas största bevarandeorganisation har vi ett stort ansvar att göra allt vi kan för att bekämpa klimatkrisen som hotar alla de platser och den natur som vi tar hand om, sade organisationens generaldirektör, Hilary McGrady. 

Planen innebär att andelen skogsmark inom organisationens ägo kommer att öka från 10 till 17 procent, och betyder rent konkret att Storbritannien kommer att få 18,000 hektar ny skogsmark  – ett område lika stort som Stockholm Stad. 

Att skogsmarken ska öka till just 17 procent är inte någon slump. Det är oberoende brittiska Committee on Climate Change som räknat ut att det område som täcks av skogsmark i hela landet bör öka till just 17 procent år 2050 – jämfört med dagens 13 procent – för att klara Parisavtalet.

Skogen som kolsänka

Idag utgörs merparten av organisationens ägor av odlings- och betesmark, och det är framförallt dessa marker som ska konverteras till naturlig skogsmark. Enligt National Trust kommer 100 arrenderande lantbrukare att frivilligt säga upp sina kontrakt eller minska sina bestånd av betande djur under de kommande åren. Själva planteringen kommer att ske i samråd med, och med hjälp av, lantbrukare i närområdet, enligt organisationen.

Beslutet har rört upp viss oro bland lantbrukare som ser projektet som ett hot mot deras traditioner och levnadssätt. En av bönderna som BBC pratat med i Wales tror att planen kommer få negativa konsekvenser för lantbrukarna, matproduktionen och lokalsamhället i stort om gräsmarkerna försvinner. 

– Om du tittar på Penmancho, bara några mil bort, så har skogsplantering orsakat avfolkning och påverkat den walesiska kulturen och språket negativt, säger Mr Roberts, som är en av bönderna som arrenderar mark hos National Trust.

De finns de som hävdar att satsningen är missriktad även ur klimatsynpunkt eftersom betesmarker redan fungerar som naturliga kolsänkor. Men enligt Carbon Intelligence, företaget som kvantifierat National Trusts årliga utsläpp, är skogsmark generellt en bättre kolsänka än gräsmarker.

– Enligt IPCC är träd mer effektiva än betesmarker på lång sikt när det gäller kolinlagring. Det beror bland annat på att betesmarker inte sköts optimalt; gödsling, upptrampning och intensiv betning gör processerna som sker i dessa marker mindre effektiva på lång sikt, skriver Carbon Intelligence i ett mail till Mat och Klimat.

Forskningen kring gräsmarkers förmåga att lagra kol är långt ifrån enig och det finns en stor variation beroende på geografiska förhållanden och naturtyp. Själva kolinlagringen sker när gräset tillåts växa och etablera ett rikt rotsystem i jorden, vilket inte sker i samma utsträckning om marken betas intensivt . Framförallt innebär ett minskat antal betesdjur att utsläppen av växthusgasen metan minskar.

De nya träden beräknas binda 300 000 ton koldioxid per år – vilket är jämförbart med utsläppen från 150 000 bilar, enligt Carbon Intelligence.

Uppsving för ekoturism

Det finns även en tanke om att göra organisationens grönområden och skogar mer tillgängliga för allmänheten, för att på så sätt främja ekoturismen i landet och minska behovet av långa transportvägar. Skogsmarkerna kommer därför att i stor utsträckning anläggas som “gröna korridorer” nära städer och mindre samhällen.

– Folk behöver naturen mer än någonsin. Om de finner en koppling till den så kommer de att värna den. Vi måste samarbeta om vi ska vända den negativa utvecklingen vad gäller klimatet och den biologiska mångfalden, det är det enda sättet, säger Hilary McGrady.

Michael Abdi Onsäter

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa