Mat & Klimat

Ny skrämmande rapport: En tredjedel av världens barn har farligt höga blyhalter i blodet

Ny skrämmande rapport: En tredjedel av världens barn har farligt höga blyhalter i blodet

Olga Grönvall Lund är eldsjälen bakom Reformaten

Blyförgiftning drabbar världens barn i en omfattning som tidigare varit okänd, visar en ny stor rapport från FN:s barnfond UNICEF och den ideella organisationen Pure Earth. Rapporten är den första i sitt slag vad gäller omfattning och skala och slår fast att så många som 800 miljoner barn – en av tre i världen – kan ha blyhalter som är skadliga för deras utveckling, hälsa och intelligens. Den främsta orsaken är den växande mängden blybatterier som är i omlopp i utvecklingsländer, 

En tyst hälsokatastrof

Det har sedan länge varit känt att bly är en metall med giftiga egenskaper för både människa och miljö som kan ha förödande effekter på barns utveckling och inlärningsförmåga. Bly är ett neurotoxin som ansamlas i kroppens vävnader, och i förlängningen orsakar livslånga skador på nervsystemet och hjärnan. Äldre barn drabbas av förhöjd risk för njurskador och hjärt- kärlsjukdomar längre fram i livet.

– Med få tidiga symptom skadar bly tyst barnens hälsa och utveckling med potentiellt dödliga konsekvenser, säger Henrietta Fore, chef för UNICEF, i ett pressmeddelande.

Under 1900-talet påbörjades en global utfasning av bly från bland annat bensin och målarfärg, men trots det utsätts en stor del av världens befolkning för skadligt höga nivåer av den gråa metallen, särskilt i utvecklingsländer i Afrika och Sydasien. Rapporten The Toxic Truth, Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of potential, visar att problemet är långt värre och mer omfattande än vad man tidigare känt till. En tredjedel av världens barn har blyhalter på över 5 mikrogram per deciliter, vilket är det gränsvärde som Världshälsoorganisationen beslutat om.

– Nu när vi vet hur utbrett problemet är, och vilken förödelse det orsakar människor och hela samhällen, så måste det leda till kraftiga åtgärder för att skydda världens barn från det här, fortsätter hon.

Blyförgiftning hos barn och unga har visat sig leda till psykiska problem och beteendestörningar, särskilt bland barn under fem år. Rapporten citerar flera exempel på forskning som studerar kopplingen mellan hög brottslighet och blyförgiftning vi ung ålder; en hypotes som ofta återkommer är att utfasningen av bly i bensin och målarfärg kan ha bidragit till den kraftiga minskningen av brottsligheten i USA under 1990-talet.

Uttjänta blybatterier och gamla dricksvattenledningar

Enligt rapporten bor den absoluta merparten av de drabbade barnen i låg- och medelinkomstländer, vilket gör detta till en av de mest angelägna globala rättvisefrågorna som mänskligheten står inför just nu. Hälften av barnen bor i Sydasien.

Medan blyhalterna minskat kraftigt i höginkomstländer, har utvecklingen gått åt fel håll i många utvecklingsländer. En av huvudorsakerna är den kraftigt ökande mängd blybatterier som är i omlopp i dessa länder. Framförallt kommer dessa från skrotade fordon. 

Antalet fordon har tredubblats i världens låginkomstländer sedan 2000. Den snabba tillväxten har i kombination med en dåligt utbyggd infrastruktur lett till att 50 procent av batterierna hanteras på ett osäkert och direkt farligt sätt i den informella ekonomin. Ibland handlar det om blyavfall som importeras från höginkomstländer, vi minns exempelvis rättsfallet med blybarnen, där chilenska bybor stämde svenska Boliden för att ha dumpat blyhaltigt avfall på 80-talet.

En annan källa till bly är gamla dricksvattenledningar. Många storstäder i exempelvis USA har byggt in sig i blybaserade ledningar som fortsätter att orsaka problem än idag. Hur mycket bly som följer med vattnet ut i kranen beror på temperatur, pH och vattentäktens egenskaper. 

Staden Flint i Michigan har för många amerikaner blivit symbolen för landets undermåliga infrastruktur. Det var när staden bytte vattenkälla från Lake Huron till Flint River som problemen började. Flodens vatten innehöll mineraler som reagerade med blyet i ledningarna vilket ledde till kraftigt förhöjda halter i invånarnas dricksvattenglas. En studie visade att fem procent av barnen i Flint hade blyhalter högre än det tillåtna gränsvärdet när krisen var som värst. Ändå är Flint långt ifrån den värst drabbade staden, en granskning från Reuters 2016 visade på tusentals orter i USA med blyhalter högre än de i Flint.

Andra källor är gruvindustrin, vissa kryddor, kosmetika, traditionella mediciner och leksaker, enligt rapporten.

Lätt att återvinna

85 procent av den globala blyproduktionen går till batteriindustrin. Batterierna används inom fordonsindustrin (både elbilar och fossilbilar), för back-up system till sjukhus och liknande, och för storskalig energilagring. Den stigande efterfrågan har lett till att priset på bly ökat från 52 dollar per ton 2005, till 107 dollar år 2019.

Bly är här för att stanna, men den goda nyheten är, enligt Pure Earths president Robert Fuller, att metallen är lätt att återvinna så länge det finns tillgång till rätt kunskap och bra infrastruktur.

– Avkastningen på en sådan investering [i säker återvinning] är enorm: bättre hälsa, bättre produktivitet, högre IQ, mindre våld och en ljusare framtid för miljontals barn på vår planet, förklarar han.

Blyförgiftningen beräknas kosta låg- och medelinkomstländer nästan 1000 miljarder dollar i förlorad ekonomisk potential under de drabbade barnens livstid. Rapportförfattarna föreslår flera åtgärder för att råda bot på problemet, bland annat ökad kontroll, globala regelverk och folkbildning. Att undvika att göra något kan leda till en hel förlorad generation.

Svenska blyhalter bland de lägsta i världen

Sverige är bland de minst utsatta länderna i världen enligt rapporten. Ändå uppskattas drygt 20 000 barn ha potentiellt farliga nivåer av bly i blodet. Enligt Livsmedelsverket är bly något som finns överallt i miljön i låga halter och i de flesta livsmedel. Det mesta av blyet vi får i oss kommer från spannmål, dryck och vegetabilier då det är livsmedel vi äter mycket av och ofta. I områden där berggrunden är mineralrik kan det finnas en risk för höga blyhalter, särskilt om man använder egen brunn.

Bly är inte bara toxiskt för människor. Användningen av bly i fiskeredskap och jaktammunition är något som orsakar problem för djurlivet i vårt land. Tidningen Sveriges Natur kunde i en granskning från 2017 visa på flera rapporter som kopplar bly från fiske till förgiftning av vilda fåglar som svanar, änder och havsörnar. Danmark och Storbritannien har redan förbjudit bly i fiskeredskap, men Sverige väljer istället att invänta ett beslut på EU-nivå.

Blyhagel vid jakt är reglerat inom EU, men bara vid användning i våtmarker. Enligt tidningen pågår nu ett bredare arbete inom den europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, för att undersöka effekterna av bly även i annan miljö än våtmarker.

Michael Abdi Onsäter

Grafiken visar var problematiken är som värst i världen. Gå in på rapportens (s. 23) för bättre upplösning. Källa: IHME

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg
Konsekvenser för mat & klimat med ny regering

Förhandlingar förs nu mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om ny regeringsförklaring. Vad kommer den ha för inriktning när det gäller mat och klimat?

Inrikes
Niclas Malmberg
Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg
Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Klimat
IPS Inter Press Service
Mat till enorma mängder kasseras – medan hungerkrisen förvärras

Varningarna för en kommande masshunger i flera utvecklingsländer blir allt fler och alltmer akuta. Detta samtidigt som USA:s jordbruksdepartement uppger att mat till ett värde av hela 161 miljarder dollar varje år hamnar i landets sopor.

Inrikes
Niclas Malmberg
Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Read More »
Inrikes
Niclas Malmberg
Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Read More »