Mat och Klimat

Rapport: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Högre medeltemperatur, ökad nederbörd eller torka, samt mildare vintrar kan göra att det blir mer bakterier, virus, parasiter och mögelgifter i mat och dricksvatten, enligt en ny rapport från Livsmedelsverket

26 november 2021

Ett förändrat klimat med högre temperaturer och mer extremväder kan leda till att förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ökar. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny riskprofil som undersöker hur olika livsmedelskategorier kan komma att påverkas.

Många studier har tittat på hur förekomsten av växtsjukdomar kan komma att öka till följd av klimatkrisen och vilka hot det innebär för den globala livsmedelsförsörjningen. Men det är inte bara skördarna som är hotade; ökade temperaturer och extremväder kan även öka risken för matrelaterade sjukdomar som drabbar konsumenter och samhället i stort. 

I Sverige har Livsmedelsverket ansvar för att bevaka den mikrobiologiska matsäkerheten. Myndigheten har exempelvis tidigare tittat på hur extremsommaren 2018 påverkade bildning av ett särskilt mykotoxin (mögelgift) i lagrat spannmål. Nu har man tagit fram en bred riskprofil där de analyserat befintliga och framväxande mikrobiologiska faror och hur de relaterar till ett förändrat klimat. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för Livsmedelsverkets fortsatta arbete med klimatanpassning.Hotar matsäkerheten

Klimatet i Sverige kommer bli varmare än idag, särskilt på vintern. Nederbörden kommer att öka framförallt i norra Sverige, medan torka och vattenbrist väntas öka i de sydöstra delarna av landet. Ett ändrat normalläge med högre medeltemperatur, ökad nederbörd eller torka, samt mildare vintrar kan öka förekomsten av vissa bakterier, virus, parasiter och mögelgifter som kan orsaka sjukdom via mat och dricksvatten.

Extremväder med skyfall, översvämningar och torrperioder väntas också öka. Det kan i sin tur leda till störningar i infrastrukturen och strömavbrott vilket kan leda till att livsmedel förorenas. Samhället måste därför anpassa sig till ett mer extremt normaltillstånd så att matsystemet kan fortsätta leverera mat som inte gör oss sjuka.

–      Det är viktigt att börja anpassa livsmedelskedjan utifrån ett förändrat klimat så att vi kan bibehålla den högre grad av livsmedelssäkerhet som vi har idag. Livsmedelsverket vill genom kunskap och dialog bidra till att utveckla en hållbar och robust svensk livsmedelssektor som kan hantera klimatförändringarna, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.


Extrema väderhändelser och översvämningar hotar infrastrukturen och i förlängningen även matsäkerheten

Hög evidens

I rapporten konstaterar Livsmedelsverket att det finns hög evidens för att en rad olika bakterier, virus, mykotoxiner och parasiter kommer att kunna öka i miljö, vatten, djur och livsmedelsråvaror. Kunskapsluckorna är stora, men klart är att inga av de mikrobiologiska faror som tas upp i rapporten bedöms minska i förekomst.

Animalieproduktionen kommer drabbas genom att djuren blir mer mottagliga för sjukdomar. Höga temperaturer kan ge ökad värmestress, samtidigt som produktionen av grovfoder och tillgängligheten till bete kan påverkas negativt. Spridningen av patogener väntas öka eftersom ett varmare klimat förlänger deras överlevnad i miljön.

Extrema skyfall kan leda till översvämningar som kan orsaka störningar i livsmedelskedjan. Översvämning kan även leda till tillfälliga utsläpp av avloppsvatten, vilket i sin tur leder till att föroreningar från avlopp, jordbruk och industri kan förorena miljön. 

Ett annat område som myndigheten tittade på var hur handeln med jordbruksvaror kan komma att påverkas. Världen kommer att behöva producera allt mer mat samtidigt som vatten- och markresurser blir allt mer osäkra. Det kan leda till att tyngdpunkten för den globala matproduktionen förskjuts norrut. Eftersom Sverige idag är starkt beroende av importerade livsmedel kommer detta sannolikt innebära handel med nya länder och med nya produkter. Det kan också innebära att behovet av inhemsk produktion ökar ytterligare.

–      Livsmedelsverkets rapport visar vad vetenskapen säger idag om hur klimatförändringarna bedöms kunna påverka livsmedelsproduktionen i Sverige och den mat vi importerar. Det vi har kommit fram till ger även en grund för fortsatt arbete med hur vi kan tackla dom nya utmaningarna, säger Jonas Toljander, riskvärderare på Livsmedelsverket.

 

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Växtbaserat Sverige: Detta krävs för omställningen till mer vego

Se även: Kon i rummet: Klimatpolitiken blundar för djurindustrin

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Fler artiklar av denna författare

Kommentarer är stängda.

Visited 17 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa