Mat och Klimat

Krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger snart verklighet

Enligt en undersökning från 2018 var det endast 9 av 61 restauranger som ursprungsmärkt sitt kött på menyn eller motsvarande. Men snart kan det bli ett lagkrav som omfattar alla serveringsställen (Foto: Sunrise Photos, Unsplash)

13 maj 2021

Snart kan kravet på ursprungsmärkning av kött även komma att gälla för restaurangbranschen. Förslaget välkomnas av bland andra Amazon Watch, som ser det som ett viktigt steg i att minska importen från den förödande brasilianska köttindustrin. Branschorganisationen Visita är negativa till förslaget, som de menar riskerar restaurangernas redan hårt ansatta ekonomi.

Liberalerna må ha vänt det så kallade Januariavtalet ryggen, men ytterligare en av de punkter MP, C, S och L kom överens om januari 2019 ser nu ut att närma sig en lösning: ursprungsmärkning av kött på restauranger. Sedan tidigare finns krav på ursprungsmärkning av färdigförpackat obearbetat kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä. Det innebär att den som köper dessa köttslag i butik vet i vilket land djuret är uppfött.

Men det innebär också att den som driver restaurang har dessa uppgifter om det kött som används, även om det sedan är frivilligt om man vill förmedla informationen vidare till den som äter på restaurangen eller inte. EU öppnar emellertid upp för en möjlighet för medlemsländerna att gå längre, och utifrån den möjligheten och Januariavtalet gav regeringen 2019 Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll. Med storhushåll avses exempelvis caféer och matservering inom vård, skola och omsorg. 

Livsmedelsverkets underlag är nu ute på remiss. Remissen pågår till 4 juni, därefter ska Livsmedelsverket arbeta färdigt underlaget för att senast 30 juni kunna presentera det för regeringen. 

 

Visita: “Det sista restaurangerna behöver”

Förslaget innebär endast att restauranggästerna ska få den information som man redan har för egen del. Det omfattar alltså inte andra typer av kött, som till exempel hästkött, renkött eller kött från vilt, och omfattar inte heller köttberedningar eller köttprodukter. Trots det tycker Visita, bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen, att de krav som föreslås är för långtgående.

– Visita har under lång tid varit positiva till att konsumenter ska få ursprungsinformation och redan idag fungerar det hos 3 av 4 restauranger, enligt Sveriges konsumenter. Att införa tvingande regler trots att dagens frivillighet fungerar relativ väl och att restauranger har det extremt tufft på grund av pandemin ökar regelbördan och försvårar för jobb och företag att komma tillbaka. Det sista restaurangerna behöver i detta läge är nya regler som medför ökad administration och kostnader, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Vistia.

Enligt den undersökning Sveriges konsumenter gjorde 2018 var resultatet dock inte lika bra. Av 61 undersökta restauranger i tre olika städer var det enbart 9 där köttets ursprung framgick på menyn eller motsvarande. Och vid en direkt fråga kunde serveringspersonalen sällan svara på frågan om vilket land köttet kom från, varför frågan fick lotsas vidare till kökschefen. Och även där stötte man på problem i nästan hälften av restaurangerna, då man antingen inte kunde eller inte ville ge tydliga svar på köttets ursprungsland. 

 

8 av 10 stödjer förslaget

Från Amazon Watch Sverige är man positiva till förslaget om krav på ursprungsmärkning av kött även på restauranger.

– Vi välkomnar Livsmedelsverkets förslag om att restauranger måste informera sina kunder om köttets ursprung. Det är särskilt viktigt för konsumentkraftens effekt att kunna driva restaurangbranschen i rätt riktning, alltså bort från kött som kommer från Amazonas regnskog. Vi vet att skövling av regnskog och kränkningar av urfolkens mänskliga rättigheter i stor utsträckning beror på storskalig boskapsuppfödning, som i sin tur motiveras av internationell export. Om en som konsument och restaurang vill vara säker på att en inte bidrar till detta bör kött från företag som exempelvis JBS, som återkommande visat sig ovilliga och inkapabla att redovisa sina leverantörskedjor, uteslutas helt, säger Alex Brekke, generalsekreterare för Amazon Watch Sverige

JBS, som Brekke exemplifierar med, är världens största köttproducent, som bland annat köper nötkreatur som betat på illegalt avskogade områden, ofta regnskog som bränts för att ge mark åt boskapen. Att det är kött som många svenskar inte vill äta råder det inga tvivel om. Enligt Livsmedelsverket vill så många som åtta av tio veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang. Utan information om varifrån det kött man äter kommer ifrån går det inte att göra medvetna val. Att det är viktigt att restauranggästerna ges information instämmer Visita i.

– Det är viktigt och bra att gäster får information för att kunna göra fullgoda val, och Visita har en egen policy kring detta som vi uppmanat våra medlemmar att följa sedan flera år. Vi har också sett att allt fler restauranger ger information om bland annat ursprung, och det utan lagstiftning, säger Lundin.

 

Köttjätten JBS har flera gånger ertappats med att sälja boskap kopplade till illegal skogsskövling till Europa. Skövlingen är ett enormt hot mot urfolken i regionen såväl som klimat och miljö. (Foto: Maira Irigaray)

 

Har ökat efterfrågan på svenskt kött

En lång rad remissinstanser har nu möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget. Överst på sändlistan står Axfood, som sedan tidigare tydligt tagit ställning för att de informationskrav som redan riktas mot butiker ska vidgas till att också inkludera restauranger och storkök.

Det är bra att frågan om ursprungsmärkning finns med i Januariavtalet. Det är ett krav vi på Axfood drivit mycket länge, yttrade Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij när den politiska överenskommelsen presenterades.

Ursprungsmärkning av kött som säljs i butik har medfört ökad efterfrågan av svensk kött, och medvetenhet kring varför svenskt kött kan vara dyrare, men samtidigt bättre än importerat kött, har ökat över tid. 

Men även om ursprungsmärkning av kött i butiker har medfört ökad efterfrågan på svenskt kött i butik, ser Visita inget egenvärde i att minska importen av kött. 

– Vi har inga synpunkter på vad gästen väljer för kött eller köttets ursprung, utan det viktiga är att gästen har relevant information för att göra välinformerade val, säger Lundin.

 

Niclas Malmberg

 

Fler artiklar av denna författare

Visited 8 times, 6 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa